Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

i zbiorowe odprowadzanie ścieków

 

 1. Informacje ogólne.

            Niniejsze taryfy zostały opracowane przez Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne  Sp. z o.o. w Żarnowcu i stanowią zestawienie cen oraz stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie  w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązujące na terenie  gminy Krokowa na okres 12 miesięcy, od dnia 01.06.2017r. do dnia 31.05.2018r.           

Taryfy określają także warunki ich stosowania.

Podstawa prawna opracowania taryf:

 • ustawa  z dnia 7.06.2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t.: Dz. U. z 2015 roku, poz. 139), zwana dalej Ustawą,
 • rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf  oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 127, poz. 886), zwane dalej Rozporządzeniem, 
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 roku w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002 roku Nr 8, poz. 70).

            Taryfowe ceny dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków  świadczonych przez  Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Żarnowcu, zwanej dalej Przedsiębiorstwem.

            Zgodnie z art. 22 Ustawy, taryfa obejmuje także cenę za wodę zużytą na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i placów.

 

 1. Rodzaj prowadzonej działalności.

            Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Żarnowcu prowadzi na terenie Gminy Krokowa działalność w zakresie  zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, na podstawie zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Krokowa - Decyzją  Nr GOOŚ– 703.2.2013.IT z dnia 16.12.2013r.

            Zgodnie z zezwoleniem przedmiot  działania Przedsiębiorstwa stanowi ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków za pomocą urządzeń  wodociągowych i kanalizacyjnych, będących dzierżawionych przez Spółkę od Gminy Krokowa,    na podstawie umowy zawartej z Gminą Krokowa z dnia 01.04.2012r. (z p. zm.) oraz własną infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną.

 

 

 1. Taryfowe grupy odbiorców usług.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków ustalono odpowiednio dla odbiorców usług jednolite jednoczłonowe taryfy za wodę i ścieki. 

 

Lp.

Taryfowa grupa   odbiorców usług

Wyszczególnienie

0

1

2

1.

Zaopatrzenie w wodę

Grupa  1

   Wszyscy

   odbiorcy wody

Usługobiorcy rozliczani są za ilość dostarczanej wody wg   wskazań  wodomierza głównego lub norm zużycia wody.

2.

Odprowadzanie ścieków

Grupa 1

 Wszyscy

   odbiorcy wody

 

Usługobiorcy rozliczani są za ilość odprowadzanych ścieków,  określoną w oparciu o ilość zużytej wody, ustaloną na  podstawie wskazań wodomierza głównego, własnego lub norm zużycia wody albo określonej na podstawie wodomierza głównego i dodatkowego określającego ilość wody zużytej bezpowrotnie.

Usługobiorcy posiadający przyrząd pomiarowy do mierzenia ilości odprowadzanych ścieków rozliczani są wg jego wskazań.

 

 1. Wodomierz główny – przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na przyłączu wodociągowym,
 2. Urządzenie pomiarowe – przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzanych ścieków, znajdujący się na przyłączu kanalizacyjnym,
 3. Wodomierz dodatkowy – przyrząd pomiarowy zainstalowany dodatkowo, za wodomierzem głównym, mierzący ilość wody zużytej bezpowrotnie,
 4. Wodomierz własny – przyrząd pomiarowy zainstalowany na własnym ujęciu wody dostawcy ścieków,
 5. Ryczałt – stawka opłaty ryczałtowej za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki wyliczona indywidualnie dla konkretnego usługobiorcy na podstawie rozporządzenia w sprawie ustalenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002 roku Nr 8, poz. 70) ,  w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym - dla usługobiorców nieopomiarowanych wodomierzem głównym.

      4. Rodzaje, wysokość cen i stawek opłat:

           W rozliczeniach z odbiorcami  usług za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki, obowiązują następujące ceny jednostkowe.

W rozliczeniach za dostarczoną wodę:

 • cena – wyrażona w złotych za 1 m³ dostarczonej wody.

W rozliczeniach za odebrane ścieki: 

 • cena – wyrażona w złotych za 1 m³ odebranych ścieków.

Do cen  (netto), zgodnie z § 2, pkt 9 i 10 Rozporządzenia dolicza się obowiązujący podatek od towarów  i usług (VAT), wprowadzony   i ustalony odrębnymi przepisami.

    

 Wysokość ceny za dostarczoną wodę.

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena

Jednostka miary

netto

brutto

1

2

3

4

5

6

7

1.

Grupa 1

      Wszyscy

   odbiorcy wody

           Cena za 1 m3

       dostarczonej wody

3,45

3,73

zł/m3

 

 Wysokość ceny za odprowadzone ścieki.

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena

Jednostka miary

netto

brutto

1

2

3

4

5

6

7

1.

Grupa 1

 

         Wszyscy          dostawcy ścieków

 Cena za 1 m3

 odprowadzanych ścieków

bytowych i komunalnych

o parametrach:

 

     

Odczyn      6,5 – 9,0 pH

BZT 5         do     800 mg O2 /dm3

ChZT       do  1500 mg O2 /dm3

8,21

8,87

zł/m3

* Zgodnie z § 5 pkt 6 Rozporządzenia ws. taryf za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych ustala się dodatkowe opłaty, do których dolicza się podatek,
o którym mowa w
§ 2 pkt 9. Dodatkowa opłata, za przekroczenie dopuszczalnego stężenia ChZT powyżej 1500 mgO2/dm3, wynosi 2,20 za kg wprowadzonego ładunku.

 

4.1  Stawki opłat - za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, wynikających z kosztów prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług.

Lp.

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

1.

Stawka opłat za przyłączenie do sieci wodociągowej (przyłącze wodociągowe)*

228,76 zł

247,06 zł

2.

Stawka opłat za przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej (przyłącze ks. grawitacyjne)*

200,06 zł

216,06 zł

3.

Stawka opłat za przyłączenie do sieci wodociągowej i  sieci kanalizacji sanitarnej (przyłącze wod. + przyłącze ks. grawit.)*

257,47 zł

278,07 zł

4.

Stawka opłat za przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej        z montażem zaworu podciśnieniowego  i uruchomieniem układu podciśnieniowego (przyłącze ks. podciśnieniowe)*

257,47 zł

278,07 zł

5.

Stawka opłat za przyłączenie do sieci wodociągowej i sieci          kanalizacji sanitarnej z montażem zaworu podciśnieniowego       i uruchomieniem układu podciśnieniowego (przyłącze ks. podciśnieniowe)*

343,59 zł

371,08 zł

* powyższe stawki opłat zawierają koszty przeprowadzenia prób technicznych zgodnie z § 5 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006r. W/w stawki nie obejmują robót przyłączeniowych i materiałów.

 

 

 1. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia  pomiarowe. 

        Rozliczenia za  zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie                                  z przepisami Ustawy, Rozporządzenia, Regulaminu i Umowy.

     O ile umowa zawarta z usługobiorcą nie stanowi inaczej, łączna opłata za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierana jest za każdy miesiąc, w którym obowiązywała umowa, czyli były świadczone usługi.

        Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i w terminach określonych w umowie.

        Ilość dostarczonej do nieruchomości wody ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego. Poza tym na podstawie  wskazań wodomierza głównego ustala się, jako ilość równą dostarczonej wody, ilość odebranych ścieków             z nieruchomości.

        Ilość ścieków  w budynkach wyposażonych w urządzenia pomiarowe ścieków ustala się na podstawie wskazań tych urządzeń.

        Ilości odprowadzonych ścieków w rozliczeniach z odbiorcami usług, którzy zainstalowali na własny koszt wodomierz dodatkowy, po uzgodnieniu z KPK Sp. z o.o., ustalana jest w wysokości różnicy odczytów wodomierza głównego i dodatkowego.

       Odbiorcy usług, którzy nie są zaopatrywani w wodę przez Przedsiębiorstwo, rozliczani są za ilość odprowadzanych ścieków na podstawie wskazań wodomierza własnego, a dla dostawców ścieków, którzy posiadają wodomierz dodatkowy, ilość ścieków ustalana jest w wysokości różnicy wskazań wodomierza własnego i dodatkowego.

       W przypadku braku wodomierza głównego, do czasu jego zainstalowania, ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się      w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, określone odrębnym przepisem prawa, a ilość ścieków w takim przypadku jako równą ilości wody, wynikającej z norm.

       W przypadku nieprawidłowego działania wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe,         z uwagi na brak poboru lub zmniejszony pobór wody w tym okresie – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza. Tak ustalona ilość stanowi równocześnie o ilości dostarczonych ścieków w budynku nie wyposażonym w urządzenie pomiarowe lub w wodomierz własny.

 1. Warunki stosowania cen.

6.1    Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców.

            Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Dotyczy to zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na cele usługowo – handlowe i odbiorców przemysłowych.                                                                     

             Przedsiębiorstwo instaluje wodomierze główne wszystkim odbiorcom usług i dokonuje ich obsługi oraz przeprowadza naprawy, konserwacje przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych  zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

 

6.1.1  Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Taryfowe grupy odbiorców usług

Zakres świadczonych usług

1

2

Grupa 1

       Zbiorowe zaopatrzenie w wodę (pobór, uzdatnienie, dostarczanie)

Grupa 1

      Zbiorowe odprowadzanie ścieków (odprowadzanie, oczyszczanie)


6.2  Standardy jakościowe obsługi odbiorców.

            Określone w taryfach ceny stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i które zostały określone w zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wody i zbiorowego odprowadzania ścieków  oraz w Regulaminie uchwalonym przez Radę Gminy w Krokowej Uchwałą Nr XL VI/449/2006 z dnia 30 czerwca 2006 roku. Woda ujmowana jest z ujęć głębinowych. Technologia uzdatniania wody oparta jest na procesach naturalnych, tj. napowietrzaniu i filtracji przez złoża katalityczno-żwirowe, bez dozowania chemikaliów, silnych utleniaczy i przyjazna człowiekowi oraz środowisku.

Żarnowiec, dnia 20.03.2017r.