Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres 36 m-cy,
od 11.06.2018r. do 10.06.2021r.

Zatwierdzona taryfa

 

KROKOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O. W ŻARNOWCU

informuje, że zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku

nr GD.RET.070/57/D/2018.OF z dnia 23.04.2018r, zatwierdza się na okres od 11 czerwca 2018r.

do 10 czerwca 2021r. taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Zgodnie z zatwierdzonymi taryfami z dniem 11 czerwca 2018r.

obowiązywać będą na terenie Gminy Krokowa następujące ceny:

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena

Jedn. miary

w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy

w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy

w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy

netto

brutto

netto

brutto

netto

brutto

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Zaopatrzenie w wodę

1

Grupa 1
Wszyscy odbiorcy wody

Cena za 1 m3 dostarczonej wody

3,45

3,73

3,50

3,78

3,62

3,91

zł/m3

2.

Odprowadzanie ścieków

1

Grupa 1
Wszyscy dostawcy ścieków

Cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków bytowych
i komunalnych

o parametrach:

Odczyn 6,5 – 9,0pH

BZT 5  do    800 mg O2 /dm3

ChZT   do  1500 mg O2 /dm3

8,21

8,87

8,23

8,89

8,37

9,04

zł/m3

 

Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kan. sanitarnych Spółki

Tabela 1. Jednostkowe stawki opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków

Lp.

Wskaźnik zanieczyszczenia

Jednostka

Najwyższe dopuszczalne stężenia

Jednostkowe stawki opłat za kg substancji w tym substancji wyrażonych jako wskaźniki w zł/kg netto

Jednostkowe stawki opłat za kg substancji w tym substancji wyrażonych jako wskaźniki w zł/kg brutto

0

1

2

3

4

5

1

BZT5

mgO2/dm3

800

26,31

28,41

2

ChZT

mgO2/dm3

1500

15,81

17,07

3

Zawiesina ogólna

mg/dm3

500

4,87

5,26

4

Azot ogólny

mgN/dm3

100

26,31

28,41

5

Azot amonowy

mgN/dm3

100

26,31

28,41

6

Fosfor ogólny

mgP/dm3

15

26,31

28,41

7

Chlorki

mgCl/dm3

1000

4,87

5,26

8

Siarczany

mgSO4/dm3

500

4,87

5,26

 

Tabela 2. Wysokość opłat za przekroczenie dopuszczalnego stanu ścieków

Lp.

Wskaźnik zanieczyszczenia

Jedn.

Wartość opłaty

netto

brutto

0

1

2

3

4

1

Odczyn(pH) jest wyższy od górnej lub niższy od dolnej wartości dopuszczalnej o mniej niż 0,5 pH

m3

1,32

1,43

2

Odczyn(pH) jest wyższy od górnej lub niższy od dolnej wartości dopuszczalnej o 0,5 do 1,5 pH

m3

3,30

3,56

3

Odczyn(pH) jest wyższy od górnej lub niższy od dolnej wartości dopuszczalnej o 1,5 do 2,5 pH

m3

6,58

7,11

4

Odczyn(pH) jest wyższy od górnej lub niższy od dolnej wartości dopuszczalnej o 2,5  i więcej pH

m3

12,76

13,78

5

Temperatura przekracza wielkość dozwoloną o mniej niż 5oC

m3

0,66

0,71

6

Temperatura przekracza wielkość dozwoloną o 5oC i więcej

m3

1,32

1,43

Ceny brutto zawierają obowiązujący podatek VAT w wysokości 8%.

 

Wszelkie wyjaśnienia dotyczące taryf można uzyskać w siedzibie Spółki

w godz. 730 – 1530 lub pod nr tel. (58) 673 57 12

 Żarnowiec, dnia 11.06.2018r.