Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków_Gm.Krokowa_2018.pdf
UCHWAŁA NR LVI/499/2018
RADY GMINY KROKOWA
z dnia 9 listopada 2018 r.
w sprawie „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”

 

Rozdział 1.
Przepisy ogólne


§ 1.

1. Niniejszy regulamin dotyczy dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy
Krokowa.
2. Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców
usług.


§ 2.

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1152, z późn. zm.). Pozostałe pojęcia użyte w regulaminie mają znaczenie wskazane w ustawie.


§ 3.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne prowadzi swoją działalność w oparciu o zezwolenie na
prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.


Rozdział 2.
Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie
dostarczania wody i odprowadzania ścieków


Oddział 1.
Prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego
§ 4.

1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania
ścieków ma obowiązek:
1) zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do:
a) realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem, zgodnym w szczególności
z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202, z późn. zm.), w tym dostarczać odbiorcy usług wodę przeznaczoną do
spożycia przez ludzi w ilości nie mniejszej niż 0,1 m3 na dobę i w przypadku dostarczania wody
z posiadanej sieci wodociągowej zapewnić dostawę wody pod ciśnieniem nie mniejszym niż 0,05 MPa
(0,5 bara) i nie większym niż 0,6 MPa (6 barów) u wylotu na zaworze głównym za wodomierzem
głównym,
b) dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny,
DZIENNIK URZEDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
Gdansk, dnia piatek, 30 listopada 2018 r.
Poz. 4779
2) zapewnić należytą jakość dostarczanej wody odpowiadającą wymaganiom określonym w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 13 ustawy,
3) dostarczać odbiorcy usług wodę z sieci wodociągowej na podstawie pisemnej umowy, o treści ustalonej
według zasad określonych przepisami obowiązującego prawa, w szczególności ustawą i niniejszym
regulaminem,
4) odbierać od odbiorcy usług ścieki na podstawie pisemnej umowy o treści ustalonej według zasad
określonych przepisami obowiązującego prawa, w szczególności ustawą i niniejszym regulaminem,
5) wydawać warunki techniczne niezbędne do podłączenia do sieci oraz uzgadniać przedłożoną przez
inwestora dokumentację techniczną,
6) instalować i utrzymywać (na swój koszt) u odbiorcy usług wodomierz główny,
7) prowadzić regularną wewnętrzną kontrolę jakości dostarczanej wody,
8) prowadzić regularną kontrolę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych posiadanych przez
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne,
9) zapewniać należyte warunki odbioru ścieków oraz zapewnić jakość oczyszczonych i odprowadzanych
ścieków, w szczególności poprzez regularne prowadzenie kontroli ilości i jakości odprowadzanych
ścieków, w tym ścieków przemysłowych, oraz przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do
urządzeń kanalizacyjnych,
10) dokonywać napraw urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy będących w jego
posiadaniu,
11) zapewniać budowę oraz modernizację urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie
wynikającym ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie
rozwoju i modernizacji, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy,
12) informować o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w formie i trybie określonym
przepisami ustawy,
13) na pisemny wniosek odbiorcy usług zlecić wykonanie ekspertyzy wodomierza głównego przez Okręgowy
Urząd Miar w celu sprawdzenia prawidłowości wskazań i w przypadku stwierdzenia przez ten Urząd jego
wadliwego działania ponieść koszty ekspertyzy i wymiany.
2. Szczegółowo ilość i jakość wody dostarczanej odbiorcom usług oraz minimalne ciśnienie wody
utrzymywane w miejscu przyłączenia do sieci wodociągowej określa umowa o zaopatrzenie w wodę,
z zastrzeżeniem wymogów wskazanych w ust.1.
3. Ograniczenie ilości dostarczanej wody może nastąpić tylko w przypadku wystąpienia jej niedoboru oraz
na warunkach określonych w zezwoleniu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków.
4. W zakresie odbioru ścieków, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane odbierać
ścieki bytowe w ilości co najmniej 0,1 metra sześciennego na dobę. W umowie może także zostać określona
maksymalna ilość oraz dopuszczalny poziom zanieczyszczeń odbieranych przez przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne ścieków, wynikające z posiadanych przez przedsiębiorstwo technicznych
i technologicznych możliwości ich oczyszczania.


Oddział 2.
Prawa i obowiązki odbiorcy usług
§ 5.

Odbiorca usług ma obowiązek:
1) korzystać z instalacji wodociągowej w sposób uniemożliwiający występowanie zakłóceń
w funkcjonowaniu sieci, a w szczególności eliminować możliwości wystąpienia skażenia wody w sieci,
w tym wskutek cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej lub powrotu ciepłej wody z instalacji
centralnego ogrzewania, jak również utrzymywać urządzenia będące w jego posiadaniu w należytym stanie,
2) korzystać z instalacji kanalizacyjnej w sposób uniemożliwiający występowanie zakłóceń
w funkcjonowaniu sieci oraz nie wprowadzać do urządzeń kanalizacyjnych odpadów i substancji
Dziennik Urzedowy Województwa Pomorskiego – 2 – Poz. 4779
wskazanych w art. 9 ust. 2 ustawy, a w przypadku dostarczania ścieków przemysłowych spełniać warunki
wskazane w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ustawy;
3) zapewnić osobom reprezentującym przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, po okazaniu legitymacji
służbowej i pisemnego upoważnienia, prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego
należących do odbiorcy usług w celach, o których mowa w art. 7 ustawy;
4) prawidłowo zabezpieczać wodomierz główny (łącznie z pomieszczeniem przewidzianym do lokalizacji
wodomierza głównego), w tym przed zalaniem wodą, zamarzaniem oraz dostępem osób niepowołanych,
a także prawidłowo utrzymywać i zabezpieczać pozostałe wodomierze oraz urządzenie pomiarowe, jak
również zapewnić łatwy dostęp do tych przyrządów;
5) niezwłocznie zawiadamiać przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne o uszkodzeniu lub zaborze
wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym o uszkodzeniu lub zaborze plomb;
6) zawiadamiać przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne o planowanych zmianach technicznych
w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci oraz ilość pobieranej wody lub
odprowadzanych ścieków, a także przeznaczenie wody;
7) powstrzymywać się od dokonywania jakichkolwiek czynności mogących mieć wpływ na zmianę stanu
technicznego urządzeń i przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych będących w posiadaniu
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, bez uprzedniego uzgodnienia tego z tym
przedsiębiorstwem, w tym nasadzeń drzew i krzewów oraz zabudowy w pasie terenu, w którym
zlokalizowana jest sieć wodociągowa lub kanalizacyjna;
8) zawiadamiać przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne o posiadanych własnych ujęciach wody w celu
umożliwienia prawidłowego obliczenia należności z tytułu odprowadzania ścieków;
9) pokryć koszty ponownego wykonania czynności przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego
w przypadku braku możliwości wykonania uprawnień wymienionych w pkt 3 z winy odbiorcy usług, gdy
poprzedni termin został uzgodniony z odbiorcą usług;
10) pokryć koszty wykonanej na zlecenie odbiorcy usługi ekspertyzy wodomierza głównego w przypadku,
gdy wykonana ekspertyza potwierdziła jego prawidłowe działanie.


§ 6.

Odbiorca usług ma prawo do:
1) odbierania wody o odpowiednim ciśnieniu i jakości;
2) nieprzerwanego odprowadzania ścieków;
3) bezpłatnego korzystania z zastępczych punktów poboru wody w przypadku przerw w dostawie wody
wskazanych w Rozdziale 8;
4) zgłaszania przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu reklamacji, o których mowa w Rozdziale 9.


Rozdział 3.
Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług
§ 7.

1. Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy między
przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług.
2. Podpisanie umowy z odbiorcą usług następuje po złożeniu przez niego wniosku o zawarcie umowy.
Umowa z osobami korzystającymi z lokali w budynku wielolokalowym zawierana jest na pisemny wniosek
właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego.
3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udostępnia w swojej siedzibie i na stronie internetowej
wzór wniosku o zawarcie umowy.
4. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udostępnia zainteresowanym podmiotom informacje
o szczegółowych warunkach zawierania umów, w tym o konieczności przedstawienia przez odbiorców usług
dokumentów umożliwiających podpisanie umowy oraz o czasie i miejscu, w którym możliwe jest zawarcie
umów.
Dziennik Urzedowy Województwa Pomorskiego – 3 – Poz. 4779
5. Umowa, o której mowa w ust. 1, może zostać zawarta w lokalu przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjnego
lub poza nim. W przypadku zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa, odbiorcy usług
będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od takiej umowy w terminach i na zasadach
określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 683, z późn.
zm.).


Rozdział 4.
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach
§ 8.

1. Podstawę rozliczeń wynikających z umowy o dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków
stanowi aktualna taryfa przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, określająca ceny i stawki opłat za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, a także ilość wody dostarczonej do
nieruchomości i odpowiednio ilość odprowadzonych ścieków określona zgodnie z art. 27 ustawy.
2. W razie braku wodomierza głównego ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się w oparciu
o przeciętne normy zużycia wody, określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 27
ust. 3 ustawy. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie
umowy, o której mowa w § 8 ust. 1, jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie.
3. Okresy rozliczeniowe obowiązujące odbiorców usług są określone w umowie.
4. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę lub odprowadzone ścieki w terminie określonym
w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej wysłania lub dostarczenia w inny sposób.


Rozdział 5.
Warunki przyłączania do sieci
§ 9.

1. Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci składa do przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjnego
wniosek o wydanie warunków przyłączenia.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zawiera:
1) oznaczenie wnioskodawcy, wraz z danymi umożliwiającymi kontakt z wnioskodawcą,
2) wskazanie rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,
3) określenie wielkości przewidywanego poboru wody,
4) wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju, a w przypadku dostawców
ścieków przemysłowych, również jakości odprowadzanych ścieków oraz zastosowanych lub planowanych
do zastosowania urządzeń podczyszczających,
5) opis nieruchomości, do której będzie dostarczana woda lub z której będą odprowadzane ścieki,
w szczególności określenie jej lokalizacji, powierzchni, sposobu zagospodarowania, a także przeznaczenia,
6) wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody lub dostarczania ścieków.
3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa warunki przyłączenia do sieci i przekazuje je
wnioskodawcy, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
4. Warunki, o których mowa w ust. 3, określają co najmniej:
1) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci, w tym miejsce zainstalowania wodomierza
głównego lub urządzenia pomiarowego,
2) maksymalną ilość wody dostarczanej do nieruchomości,
3) maksymalną ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości i ich jakość,
4) informacje o rodzaju i zawartości dokumentów, jakie powinien przedłożyć podmiot ubiegający się
o przyłączenie do sieci w celu realizacji przyłącza,
5) okres ważności wydanych warunków przyłączenia, który nie może być krótszy niż 2 lata.


Rozdział 6.
Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych
§ 10.

1. Warunki techniczne określające dostęp do usług wodociągowo–kanalizacyjnych przez przyszłych
usługobiorców są następujące:
Dziennik Urzedowy Województwa Pomorskiego – 4 – Poz. 4779
1) posiadanie przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne niezbędnych zdolności produkcyjnych ujęć
i stacji uzdatniania wody,
2) posiadanie przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne niezbędnych zdolności przesyłowych
przepompowni, układów dystrybucji wody i odprowadzania ścieków,
3) posiadanie przez wykorzystywane przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne oczyszczalnie
ścieków wystarczających zdolności oczyszczania,
4) istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu w bezpośrednim otoczeniu przyłączanej nieruchomości,
zapewniające zachowanie świadczenia minimalnego poziomu usług, dojazd i dostęp do studni rewizyjnych.
2. W przypadku braku warunków technicznych przyłączenia do sieci nieruchomości osoby ubiegającej się
o przyłączenie nieruchomości do sieci lub braku technicznych możliwości świadczenia usług, przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne obowiązane jest przesłać podmiotowi ubiegającemu się o przyłączenie do sieci
pisemną odmowę wraz z uzasadnieniem.
3. Potencjalny odbiorca usług wodociągowo-kanalizacyjnych ma prawo uzyskać informacje dotyczące
dostępności tych usług w siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.


§ 11.

1. Warunkiem przystąpienia do wykonania przyłącza zgodnie z warunkami przyłączenia wydanymi
przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej
przez podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo przeprowadzania kontroli prawidłowości
realizacji robót zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci.


Rozdział 7.
Sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odbioru wykonanego
przyłącza
§ 12.

1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac
z wydanymi warunkami przyłączenia oraz uzgodnioną dokumentacją techniczną.
2. Określone w warunkach przyłączenia próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy
udziale upoważnionych przedstawicieli stron, na podstawie pisemnego zgłoszenia odbiorcy, złożonego
w przedsiębiorstwie z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.
3. Odbiór prac ulegających zakryciu (zasypaniu), w tym częściowemu zakryciu (zasypaniu), podmiot
przyłączany jest zobowiązany zgłaszać przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu przed zakryciem
(zasypaniem).


Rozdział 8.
Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów
dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków
§ 13.

W przypadku niedotrzymania ciągłości świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne
usług oraz odpowiednich parametrów dostarczanej przez nie wody, przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek:
1) poinformować niezwłocznie odbiorców usług o takich przypadkach, na swojej stronie internetowej,
w mediach lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, w tym wskazać, o ile to możliwe, planowany termin
przywrócenia prawidłowego funkcjonowania sieci i odpowiednich parametrów dostarczanej wody,
2) zapewnienia odbiorcom usług zastępczych punktów poboru wody w przypadku przerw w dostawie wody
przekraczających 12 godzin oraz poinformowania odbiorców usług o lokalizacji takich punktów, na swojej
stronie internetowej, w mediach lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób,
3) o ile jest to możliwe, podjąć niezbędne działania celem przywrócenia ciągłości świadczenia usług
i odpowiednich parametrów dostarczanej wody,
4) poinformować odpowiednie gminne dyżurne służby, wskazując przewidywany czas przywrócenia ciągłości
świadczonych usług.
Dziennik Urzedowy Województwa Pomorskiego – 5 – Poz. 4779


§ 14.

O planowanych ograniczeniach w dostawie wody lub odprowadzaniu ścieków przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne informuje odbiorców usług, na swojej stronie internetowej, w mediach lub w inny
zwyczajowo przyjęty sposób, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną przerwą w świadczeniu usług.


Rozdział 9.
Standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji
dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków
§ 15.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do wyznaczenia osoby lub osób
odpowiedzialnych za obsługę odbiorców usług oraz podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci,
w tym informowanie ich o obowiązujących przepisach oraz wynikających z nich prawach i obowiązkach,
a także przyjmowania reklamacji, jak również o szczegółowych warunkach zawierania umów, w tym
o konieczności przedstawiania dokumentów umożliwiających podpisanie umowy oraz o czasie i miejscu,
w którym możliwe jest zawarcie umów.


§ 16.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zapewnia, aby informacje zawierające co najmniej:
1) wskazanie komórki organizacyjnej upoważnionej do kontaktów z odbiorcami usług oraz podmiotami
ubiegającymi się o przyłączenie do sieci oraz do przyjmowania i rozpatrywania reklamacji,
2) dane umożliwiające kontakt oraz
3) godziny przyjmowania reklamacji oraz udzielania informacji, były udostępnione w siedzibie
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz na jego stronie internetowej.


§ 17.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zapewnia, aby w jego siedzibie lub na jego stronie
internetowej udostępnione były następujące:
1) dokumenty w aktualnym brzmieniu:
a) taryfa,
b) niniejszy regulamin,
c) tekst jednolity ustawy (w przypadku braku tekstu jednolitego – tekst ujednolicony) wraz z aktami
wykonawczymi,
2) informacje dotyczące:
a) szczegółowych warunkach zawierania umów, w tym o konieczności przedstawienia dokumentów
umożliwiających podpisanie umowy oraz o czasie i miejscu, w którym możliwe jest zawarcie umów,
b) procedury reklamacyjnej,
c) sposobu rozstrzygania, zgodnie z ustawą, spraw spornych w przedmiocie:
- odmowy zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne,
- odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego lub odmowy przyłączenia do sieci
nieruchomości osobie ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci.


§ 18.

1. Odbiorcy usług oraz podmioty ubiegające się o przyłączenie do sieci mają prawo wnoszenia do
przedsiębiorcy wodociągowo-kanalizacyjnego reklamacji dotyczących świadczonych przez niego usług, w tym
w szczególności dotyczących wysokości opłat za takie usługi.
2. Reklamacje powinny zawierać:
1) imię i nazwisko albo oznaczenie podmiotu zgłaszającego reklamację,
2) przedmiot reklamacji,
3) uzasadnienie,
4) informacje co do możliwości kontaktu z podmiotem zgłaszającym reklamację.
Dziennik Urzedowy Województwa Pomorskiego – 6 – Poz. 4779
3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do powiadomienia zainteresowanego
o sposobie załatwiania reklamacji i sposobie rozstrzygania, zgodnie z ustawą, spraw spornych w terminie
30 dni od daty jej wpływu w formie pisemnej, chyba że podmiot zgłaszający reklamację wskaże inny sposób
kontaktu.


Rozdział 10.
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe
§ 19.

1. Woda na cele przeciwpożarowe dostępna jest z urządzeń wodociągowych posiadanych przez
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, w tym z hydrantów zainstalowanych na sieci wodociągowej,
a w przypadku ich braku z innych punktów poboru wody.
2. Kierujący akcją ratunkową lub dowódcy jednostek ratowniczych pobierających wodę w związku
z pożarem zgłaszają ten fakt przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu niezwłocznie, celem
umożliwienia przedsiębiorstwu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sieci.
3. Szczegółowy sposób dokonywania rozliczeń za pobór wody na cele przeciwpożarowe oraz szczegółowe
zasady współpracy w tym zakresie określa umowa zawierana przez przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne
z gminą Krokowa. Do czasu zawarcia wskazanej w zdaniu poprzedzającym umowy ilość wody
pobranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru ustalana jest na podstawie pisemnych
informacji składanych przez właściwą jednostkę Straży Pożarnej odpowiedzialnej za realizację akcji
pożarniczych na terenie gminy Krokowa.


Rozdział 11.
Przepisy końcowe
§ 20.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
§ 21. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XLVI/449/2006 Rady Gminy
Krokowa z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

 
Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Piontek