Uchwała Nr XLVI/449/2006 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. tj. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747, zmiany z 2002 Nr 113 poz. 984, z 2004r. Nr 96 poz. 959, Nr 173 poz. 1808, z 2005r. Nr 85 poz. 729, Nr 130, poz. 1087 ) uchwala się co następuje:

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1.
Regulamin określa prawa i obowiązki Przedsiębiorstwa oraz Odbiorców usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Krokowa.

§ 2.

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
 • ustawa - ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747 ze zm.),
 • odbiorca - odbiorca usług, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy,
 • osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci - osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci,
 • przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy,
 • umowa - umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzaniu ścieków, o której mowa w art. 6 ustawy,
 • wodomierz główny - przyrząd pomiarowy, o którym mowa w art. 2 pkt 19 ustawy,
 • wodomierz - przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej obiektu budowlanego przy punkcie czerpalnym wody,
 • dodatkowy wodomierz - przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym służący określeniu ilości wody bezpowrotnie zużytej, zainstalowany i utrzymany na koszt odbiorcy,
 • wodomierz własny - przyrząd pomiarowy zainstalowany na własnym ujęciu wody dostawcy ścieków, zainstalowany i utrzymany na koszt odbiorcy,
 • okres obrachunkowy - określony w umowie okres rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków.

ROZDZIAŁ II

MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO
W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
ORAZ OBOWIĄZKI ODBIORCÓW WARUNKUJĄCE JEGO UTRZYMANIE

§3.
Poziom świadczonych usług w zakresie ilości, jakości oraz ciągłości dostarczania wody i odprowadzania ścieków określa umowa zawierana przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcą.
§ 4.
Przedsiębiorstwo dostarcza wodę i odprowadza ścieki zapewniając zdolność posiadanych urządzeń, a w szczególności:
 • dostarcza wodę do nieruchomości, o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi w sposób ciągły i niezawodny,
 • zapewnia w posiadanej sieci odpowiednie ciśnienie wody, o wielkości wynikającej z warunków technicznych przyłączenia,
 • odbiera ścieki w sposób ciągły, o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami, w ilości określonej w dokumentacji projektowej i warunkach przyłączenia nieruchomości,
 • określa dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń odbieranych ścieków, a także kontroluje, czy jakość przyjmowanych ścieków jest zgodna z obowiązującymi przepisami,
 • zapewnia spełnianie warunków wprowadzenia ograniczeń dostarczania wody w przypadku wystąpienia jej niedoboru na zasadach określonych w zezwoleniu,
 • dokonuje na własny koszt niezbędnych napraw urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu, za wyjątkiem usuwania uszkodzeń powstałych z winy Odbiorcy,
 • dokonuje na własny koszt niezbędnych napraw przyłączy będących w jego posiadaniu oraz odcinków przyłączy wodociągowych posiadanych przez Odbiorcę od sieci wodociągowej do budynku lub do studzienki wodomierzowej, a przyłączy kanalizacyjnych od pierwszej studzienki od strony budynku do sieci, a w przypadku jej braku od granicy nieruchomości gruntowej do sieci, za wyjątkiem usuwania uszkodzeń powstałych z winy Odbiorcy,
 • instaluje na własny koszt wodomierz główny po odbiorze technicznym przyłącza i zawarciu umowy,
 • ponosi koszty zakupu i utrzymania wodomierza głównego,
 • informuje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nie rzadziej niż dwa razy w roku w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 5.
Odbiorca zobowiązany jest do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami Ustawy i nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo oraz nie utrudniający działalności, a w szczególności do:
 • wykorzystywania wody z sieci wodociągowej oraz korzystania z przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia nieruchomości do sieci oraz pisemnej Umowy zawartej z Przedsiębiorstwem,
 • użytkowania wewnętrznej instalacji wodociągowej, w sposób eliminujący możliwość wystąpienia awarii, skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci, na skutek cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,
 • montażu i utrzymania zaworów antyskażeniowych na warunkach określonych w odrębnych przepisach,
 • prawidłowego utrzymania i zabezpieczenia pomieszczenia, przed dostępem osób nieuprawnionych, w którym zainstalowany jest wodomierz główny, zgodnie z obowiązującymi odrębnymi przepisami,
 • zawiadamiania Przedsiębiorstwa o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby,
 • użytkowania wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,
 • informowania Przedsiębiorstwa o zrzutach awaryjnych lub zmianie jakości ścieków odbiegających od warunków umowy,
 • umożliwienia osobom reprezentującym Przedsiębiorstwo prawo wstępu na teren nieruchomości i do obiektów budowlanych w celach określonych przepisami Ustawy oraz niniejszego Regulaminu,
 • informowania Przedsiębiorstwa o zmianach stanu prawnego nieruchomości,
 • powiadamiania Przedsiębiorstwa o wszelkich zmianach technicznych w instalacji wewnętrznych, które mogą mieć wpływ na działanie sieci,
 • zapewnienia niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych w budynku lub przyłącza od studni wodomierzowej do budynku i w budynku oraz instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie, w budynku i od budynku do pierwszej studzienki, a w przypadku jej braku, do granicy nieruchomości gruntowej,
 • podjęcia działań ograniczających skutki awarii oraz udostępnianie Przedsiębiorstwu terenu w celu usunięcia awarii lub kontroli działania urządzeń pomiarowych, wodociągowych, kanalizacyjnych i przyłączy,
 • udostępniania Przedsiębiorstwu miejsca na elewacji lub ogrodzeniu nieruchomości, celem umieszczenia tabliczek z oznakowaniem armatury wodociągowej i kanalizacyjnej.

ROZDZIAŁ III

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW

 
§6.
Postanowienia umowy nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron wynikających z przepisów Ustawy, przepisów wykonawczych Ustawy oraz postanowień niniejszego Regulaminu.
§7.
 • Przedsiębiorstwo zobowiązane jest zawrzeć umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków na wniosek przyszłego Odbiorcy, po spełnieniu przez niego warunków technicznych przyłączenia oraz wylegitymowaniu się tytułem prawnym do nieruchomości.
 • Umowa może być zawarta z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu faktu korzystania z przyłączonej nieruchomości.
§8.
 • Umowa określa obowiązki stron w zakresie utrzymania przyłączy oraz zasad usuwania ich awarii.
 • W przypadku, gdy przyłącza są w posiadaniu Odbiorcy, odpowiedzialność Przedsiębiorstwa za zapewnienie ciągłości i jakości świadczonych usług jest ograniczona do posiadanych przez Przedsiębiorstwo urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
 • Umowa określa miejsce wykonywania usługi dostawy wody i odbioru ścieków.
§9.
  • Umowa może być zawarta z osobami korzystającymi z lokali na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego.
  • Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zawiera :

   a) określenie osób korzystających z lokali, w tym określenie rodzaju tytułu prawnego do zajmowanego lokalu wraz ze zgodą takiej osoby na zawarcie umowy, potwierdzoną własnoręcznym podpisem,

   b) oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osób korzystających z lokali o zasadach rozliczania różnic oraz o obowiązku ponoszenia na rzecz Przedsiębiorstwa dodatkowych opłat.


 • Do wniosku dołącza się schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym za wodomierzem głównym.
 • W terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, Przedsiębiorstwo jest zobowiązane wydać informację techniczną określającą wymagania techniczne.
§10.
 • Umowa jest zawierana na czas nieokreślony lub określony.
 • Zmiana umowy następuje poprzez zawarcie nowej umowy lub w formie aneksu do umowy na piśmie, pod rygorem nieważności.
 • Nie wymaga formy pisemnej zmiana umowy dotycząca taryfy lub adresu do korespondencji.
§11.
 • Umowa zawarta na czas nieokreślony może być rozwiązana przez każdą ze stron za uprzednim trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia dokonanym w każdym czasie, przez złożenie pisemnego oświadczenia woli w siedzibie Przedsiębiorstwa lub przesłania listem poleconym.
 • Umowa zawarta na czas określony może być rozwiązana przez każdą ze stron za uprzednim jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia dokonanym w każdym czasie, przez złożenie pisemnego oświadczenia woli w siedzibie Przedsiębiorstwa lub przesłania listem poleconym.
 • Umowa może być rozwiązana w drodze porozumienia stron.
 • Umowa wygasa w przypadku śmierci Odbiorcy będącego osobą fizyczną, upadłości strony, utraty przez Przedsiębiorstwo zezwolenia.
§12.
Po rozwiązaniu umowy Przedsiębiorstwo dokonuje zamknięcia przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego oraz demontuje wodomierz główny.

ROZDZIAŁ IV

SPOSOBY ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI OPŁAT USTALONE W TARYFACH

 
§13.
Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.
§14.
 • Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie odczytu wodomierza głównego.
 • W przypadku zawarcia umów z osobami korzystającymi z lokali w budynkach wielolokalowych, ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie wodomierzy zainstalowanych przy wszystkich punktach czerpalnych, z uwzględnieniem różnicy wynikającej pomiędzy odczytem wodomierza głównego a sumą odczytanych wodomierzy przy punktach czerpalnych.
§15.
 • Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.
 • W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą ilości dostarczonej wody.
§16.
 • W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłączenie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt Odbiorcy.
 • W przypadku poboru wody z ujęć Odbiorcy, ilość ścieków wprowadzonych do urządzeń Przedsiębiorstwa ustala się na podstawie wskazań wodomierza własnego zainstalowanego na koszt Odbiorcy na własnych ujęciach.
§17.
 • Strony określą w umowie okres obrachunkowy oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty jak również sposób uiszczania opłat.
 • Wniesienie przez Odbiorcę reklamacji, co do wysokości faktury, nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności.
§18.
Odbiorca reguluje należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na podstawie faktur wystawianych przez Przedsiębiorstwo w okresach obrachunkowych określonych w umowie.

ROZDZIAŁ V

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ORAZ ODBIÓR PRZYŁĄCZA

 
§19.
 • Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej odbywa się na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie.
 • Przedsiębiorstwo po otrzymaniu wniosku określa warunki techniczne przyłączenia do posiadanej sieci.
 • Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić wydania warunków technicznych przyłączenia do sieci w przypadku braku wystarczających mocy produkcyjnych oraz niewystarczających uwarunkowań technicznych umożliwiających realizację usługi.
 • Warunkiem przystąpienia do wykonania robót przyłączeniowych jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej z Przedsiębiorstwem.
 • Umowa określi miejsce wykonywania usług i zakres utrzymywania przyłączy przez Przedsiębiorstwo.
§20.
Z wnioskiem o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej może występować osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci lub osoba, która posiada zezwolenie od właściciela nieruchomości.
§21.
  • Wniosek o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej powinien w szczególności zawierać:

   a) dane dotyczące identyfikacji wnioskodawcy,

   b) adres podłączanej nieruchomości,

   c) rodzaj podłączenia (wodociągowe, kanalizacyjne),

   d) forma i termin wykonania przyłącza,

   e) przeznaczenie wody, rodzaj i jakość odprowadzanych ścieków,

   f) proponowany termin rozpoczęcia poboru wody,

   g) datę i podpis wnioskodawcy.


  • W uzasadnionych przypadkach gmina może wyrazić zgodę na przyłączenie osobie, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
  • Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci, powinna załączyć:

   a) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek lub zezwolenie od właściciela nieruchomości,

   b) kopie aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego lub kartograficznego, określającą usytuowanie nieruchomości, o której mowa w lit. a, względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu
§22.
  • Przedsiębiorstwo określa warunki przyłączenia i przekazuje wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu.
  • Warunki przyłączenia są ważne dwa lata od dnia ich wydania.
  • Warunki przyłączenia powinny określać w szczególności:

   a) miejsca i sposób przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej,

   b) ogólne wymagania techniczne w stosunku do przyłączy oraz do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych,

   c) wymagania dotyczące:

   - miejsca zainstalowania wodomierza głównego,

   - miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego,

   e) termin ważności warunków technicznych przyłączenia.
§23.
 • Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci jeżeli przyłącze zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia.
 • Przedsiębiorstwo może odmówić wydania warunków technicznych, jeżeli nie posiada technicznych możliwości przyłączenia, z zastrzeżeniem § 24.
§24.
Jeżeli z wieloletnich planów rozwoju i modernizacji nie wynika planowana budowa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, a osoba ubiegająca się o przyłączenie wyraża wolę budowy tych urządzeń, gmina może zawrzeć z taką osobą umowę o wspólnej realizacji inwestycji. Po zawarciu umowy, Przedsiębiorstwo określi warunki techniczne przyłączenia.
§25.
Przedsiębiorstwo w ramach prac związanych z odbiorem przyłącza dokonuje następujących czynności:
 • Sprawdzenia wykonania przyłącza przed jego zasypaniem, nadzoruje dokonywanie połączeń (wcinek) do sieci oraz bierze udział przy uruchomieniu przyłącza.
 • Przed zawarciem umowy Przedsiębiorstwo dokonuje końcowego odbioru technicznego wykonanego przyłącza w formie protokołu odbioru, celem stwierdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia do sieci oraz z projektem przyłącza.
 • Sprawdzenia czy został wykonany operat geodezyjny przyłącza, którego jeden egzemplarz należy przekazać Przedsiębiorstwu.

ROZDZIAŁ VI

MOŻLIWOŚĆ DOSTĘPU DO USŁUG WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNYCH

 
§26.
Potencjalni odbiorcy mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności do usług:
  • w Urzędzie Gminy Krokowa, który udostępnia nieodpłatnie do wglądu:

   a) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

   b) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

   c) niniejszy Regulamin.


  • w Przedsiębiorstwie, które nieodpłatnie :

   a) udostępni do wglądu niniejszy Regulamin,

   b) udostępni do wglądu zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

   c) udzieli informacji o możliwości podłączenia nieruchomości do sieci.

ROZDZIAŁ VII

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI USŁUG I ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY I WPROWADZANYCH DO SIECI KANALIZACYJNEJ ŚCIEKÓW

 
§27.
Potencjalni odbiorcy mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności do usług:
  • Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielenia odbiorcom usług informacji dotyczących występujących zakłóceń zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
  • Przedsiębiorstwo ma prawo ograniczyć lub wstrzymać zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków wyłącznie z ważnych powodów, bez uprzedniego zawiadomienia Odbiorców, w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także przyczynami technicznymi.
  • Przedsiębiorstwo wolne jest od odpowiedzialności w szczególności wówczas, gdy przerwa lub ograniczenie usług, wynikły z:

   a) braku wody na ujęciu,

   b) działania siły wyższej, w tym zwłaszcza siły przyrody,

   c) przerw w zasilaniu energetycznym urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

   d) działania lub zaniechania osób lub podmiotów, za które Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności, w tym samego Odbiorcy,

   e) z powodu nagłej awarii sieci i braku możliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków,

   f) potrzeby ochrony życia lub zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego, a także potrzeb przeciwpożarowych.


 • O przerwach w dostawie wody wynikających z planowanych prac konserwacyjno-remontowych Przedsiębiorstwo powiadomi Odbiorcę w sposób zwyczajowo przyjęty najpóźniej na trzy dni przed jej planowanym terminem.
 • W przypadku, gdyby przerwa trwała dłużej niż 12 godzin, należy o tym powiadomić Odbiorców minimum na 7 dni przed nią. W takim przypadku Przedsiębiorstwo zapewni zastępczy punkt poboru wody.

ROZDZIAŁ VIII

STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG, A W SZCZEGÓLNOŚCI SPOSOBY ZAŁATWIANIA REKLAMACJI ORAZ WYMIANY INFORMACJI DOTYCZĄCYCH ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWIE WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

 
§28.
 • Przedsiębiorstwo winno zapewnić Odbiorcom należyty poziom usług a szczególnie winno wyodrębnić stanowisko pracy do spraw obsługi klienta.
 • Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania Odbiorcom pełnej informacji dotyczącej realizacji usługi, a przede wszystkim informacji objętych niniejszym Regulaminem oraz zawartych w taryfie.
§29.
Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania na życzenie Odbiorców informacji w związku z niedotrzymaniem ciągłości usług nie później niż w ciągu:
 • 12 godzin - na telefoniczne żądanie określenia przewidywanego terminu usunięcia przerw i zakłóceń w świadczeniu usług,
 • b) 7 dni - na pisemne żądanie usunięcia przerw i zakłóceń, o których mowa w lit. a.
§30.
 • Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za usługi.
 • Reklamacje, o których mowa w ust. 1, wnoszone są na piśmie osobiście przez zainteresowanego w siedzibie Przedsiębiorstwa, listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej.
 • Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie załatwienia reklamacji w terminie 14 dni od daty wpływu. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli istnieje konieczność przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego.

ROZDZIAŁ IX

WARUNKI DOSTAWY WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE

 
§31.
Woda do celów przeciwpożarowych dla obiektów jest dostępna przede wszystkim z hydrantów zainstalowanych na sieci wodociągowej.
§32.
Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie umowy zawieranej pomiędzy gminą i przedsiębiorstwem.
§33.
Należności za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe reguluje gmina.

ROZDZIAŁ X

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 
§34.
W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. Nr 72, poz. 747 z p. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.
§35.
Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do udostępnienia na żądanie Odbiorcy niniejszego Regulaminu .
§36.
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr 26/IV/2002 Rady Gminy Krokowa z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Krokowa.
§37.
Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy